FAQs - Netcreators

Veel gestelde vragen

Overzicht van de veel gestelde vragen. Mocht je vraag er niet tussen staan kan je de vraag altijd stellen via het contactformulier

 • SuwiML berichtstandaard

  De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein.

 • StUF-koppelvlak Geo BAG

  Het StUF-koppelvlak Geo BAG is een op StUF BG berichtcatalogus BAG en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BAG en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) ...

 • StUF ZTC

  StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2).

 • StUF ZKN

  StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten ...

 • Zaak- en documentservices

  Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van ...

 • XBRL

  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet.

 • Wabo-BAG services

  Standaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo- en BAG-systemen, gebaseerd op StUF. Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen ...

 • VISI

  VISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie.

 • UBL-OHNL (e-Factureren)

  De UBL-OHNL standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel.

 • TOP10NL Topografie

  TOP10NL is een model voor het objectgerichte topografisch vectorbestand 1:10.000. Het model ondersteunt zaken als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt-detectie, naadloze database en temporele kenmerken. Ook meervoudige geometrie en de koppeling met andere nationale databases worden met TOP10NL mogelijk.

 • Toezicht en handhaving services

  Standaard services voor ontsluiten gegevens voor de processen met betrekking tot Toezicht en Handhaving , gebaseerd op StUF. Toezicht en handhaving services is een op StUF-RIHa gebaseerde berichtenstandaard welke het mogelijk maakt complete en gebundelde gegevens uit basisregistraties in de keten en in het veld te gebruiken. De standaard is ...

 • Toelichting: De e-factuurstandaard UBL-OHNL zoals de rijksoverheid die heeft vastgesteld en gebruikt wordt in combinatie met Digipoort, de ICT-centrale voor berichtenverkeer met de overheid (dus uitsluitend Business2Government). UBL-OHNL bevat een aantal aanvullende velden die met name gericht zijn op het zakendoen met de Rijksoverheid. Zo wordt extra informatie vastgelegd over afleveradressen ...

 • TMLO

  Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel).

 • SuwiML transactiestandaard

  De SuwiML Transactiestandaard beschrijft hoe de gestructureerde elektronische informatieuitwisseling in de Suwi keten is ingericht.

 • StUF HR

  StUF-HR is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op het gegevenswoordenboek van het Handelsregister voor het leveren en opvragen van gegevens uit het HandelsRegister (NHR).

 • StUF WOZ LV koppelvlak

  StUF WOZ LV koppelvlak is een op basis van StUF WOZ sectormodel opgestelde standaard voor de specifieke berichtenuitwisseling met de landelijke voorziening WOZ.

 • StUF WOZ

  StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten.

 • StUF Wkpb

  StUF WKPB is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens door gemeenten en Kadaster met de Landelijke Voorziening voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken.

 • StUF tax

  Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener.

 • StUF RIHa

  StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatieuitwisseling ...

 • StUF protocolbindingen

  StUF protocolbindingen beschrijft de afspraken voor het gebruik van StUF in combinatie met drie manieren van transport: via bestandsoverdracht, via transport op basis van WSDL 1.1 met SOAP 1.1 en http(s) als onderliggend transportmechanisme of via transport op basis van Digikoppeling (voorheen OSB).

 • StUF Participatieladder

  StUF Participatieladder is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de communicatie met de Participatieladder. De Participatieladder is ontwikkeld door de VNG. Er is een handige invoermodule. Met een paar korte vragen bepaalt u voor iedere klant het participatieniveau.

 • StUF onderlaag

  StUF onderlaag is een standaard waarmee berichtstandaarden kunnen worden opgesteld. De StUF onderlaag zelf beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden, het biedt dus slechts een framework.

 • StUF LVO

  StUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket.

 • StUF Kinderopvang

  StUF Kinderopvang is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het regulier verstrekken van gegevens over doelgroepouders aan de belastingdienst. De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een registratie van de doelgroepouders, de gegevens worden verzameld door het Inlichtingenbureau en doorgestuurd naar de Belastingdienst in opdracht van SZW.

 • StUF Kadastrale mutatieservices

  Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden.

 • StUF Jeugdzorg (CORV)

  De standaard specificeert de uitwisseling van gegevens in de justitiële jeugdzorgketen van gemeenten en Veilig Thuis-organisaties via de voorziening CORV met andere (justitiële) partijen in de Jeugdzorg.

 • StUF Geo IMGeo

  StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT

 • StUF EF

  StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden ...

 • StUF BG

  StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG ...

 • StUF BAG

  StUF BAG is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor het doorgeven van wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan afnemende applicaties waaronder de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

 • STOSAG

  De STOSAG standaarden zorgen ervoor dat u het afvalinzamel-proces op verschillende plekken kan ontkoppelen, en daardoor flexibeler wordt

 • STARTTLS en DANE

  STARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen.

 • SPF

  Sender Policy Framework (SPF) is een standaard voor het veiliger maken van email verkeer door het tegengaan van spam en phisingmail door misbruik van domeinnamen bij e-mail te voorkomen.

 • SimplerInvoicing-UBL (e-Factureren)

  De SI-UBL e-factuurstandaard zoals belangrijke (internationale) marktpartijen van e-factuuroplossingen die hebben afgesproken in de Stichting Simplerinvoicing

 • SIKB0102

  Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen.

 • SIKB0101

  SIKB 0101 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer): Uitwisselen kwaliteitsgegevens van de bodem, inclusief geografische en administratieve gegevens.

 • SGR

  Gegevensstandaard voor het werk en inkomen (SUWI) domein. SGR definieert structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden van het gegevens voor de keten Werk en Inkomen. De standaard is vastgelegd in het Suwi-Gegevensregister (SGR).

 • RSGB bevragingen

  RSGB bevragingen is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. De standaard bevat scherpe berichtspecificaties voor de meest gebruikte bevragingen in het gemeentelijk domein.

 • RSGB

  Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is.

 • RO Standaarden

  Onder de verzamelnaam RO Standaarden zijn de overige standaarden (naast IMRO) voor het Digitaal Uitwisselen van Ruimtelijke Plannen opgenomen.

 • RNI koppelvlak bijhouding

  Het “RNI koppelvlak bijhouding” wordt verder gespecificeerd zodra wetgeving rond is.

 • RIHa

  Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen.

 • RGBZ

  Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens.

 • Regie- en zaakservices

  Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein.

 • Prefill eFormulieren services

  Standaard services voor ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren en eventueel andere systemen, gebaseerd op StUF. Prefill eFormulieren services is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) ...

 • SETU

  Standaard voor het elektronisch berichtenverkeer in de branche van flexibele arbeid (HR-XML).

 • Semantisch Model e-Factureren (SMeF)

  Het Semantisch Model e-Factuur (SMeF) geeft een semantische beschrijving van de verschillende factuurelementen en legt deze expliciet vast voor het gebruik van elektronische facturatie. Op deze manier wordt semantische interoperabiliteit gegarandeerd.

 • SAML

  De Security Assertion Markup Language (SAML), is een XML-gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers authenticatie, rechten, en attribuut informatie. SAML biedt organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten ...

 • Samenwerkende Catalogi

  De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties.

 • MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlak

  MijnOverheid geeft burgers toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het koppelvlak WOZ-inzage is implementeerbaar voor afnemers (oa gemeenten, belastingsamenwerkingen of haar leverancier) om de WOZ gegevens beschikbaar te stellen aan burgers.

 • MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak

  Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken.

 • MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak

  Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid.

 • iWmo voor gemeenten

  Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iWmo berichten en een StUF envelop en is ontwikkeld om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. Het berichtenverkeer voor iWmo berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van ...

 • ISO 20022

  Ook wel genoemd UNIFI (UNIverseel Financiele Industry-standaard berichtenschema) is de internationale standaard die het ISO platform definieert voor de ontwikkeling van financiele standaards.

 • IPv6 en IPv4

  Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van ...

 • Popolo

  Popolo is een informatiemodel en gegevensuitwisselingsstandaard voor open raadsinformatie

 • PIVA-V koppelvlak

  Koppelvlakspecificatie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V)

 • PDOK services

  Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) services is een portaal voor standaard kaartdiensten (dataservices). Het PDOK portaal biedt kaarten aan in de vorm van meerdere koppelvlakken en standaarden.

 • PDF/A

  PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt ...

 • OWMS

  De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:

 • ODF

  ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten;

 • Norm beveiligingsassessment DigiD

  Voldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

 • NEN 3610

  Basismodel Geo-informatie NEN 3610

 • IMKL Kabels en Leidingen

  Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling ten behoeve van grondroerders werkzaamheden. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).

 • IMKICH Cultuurhistorie

  Met IMKICH kan binnen het domein van de cultuurhistorie gestructureerde geo-informatie, maar ook informatie over ongestructureerde documentaire bronnen, eenvoudig worden vastgelegd, uitgewisseld en worden doorzocht.

 • IPMV

  Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen.

 • Informatiemodel berichtenverkeer Digitale Bereikbaarheidskaart

  De Data Product Specificatie voor berichtenverkeer voor de voorziening Digitale Bereikbaarheidskaart.

 • imZTC

  Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

 • IMWE Welstand

  Middels het Informatiemodel Welstand (IMWE) kan data uit welstandsnota’s gestructureerd worden opgeslagen. IMWE is ontwikkeld naar analogie van het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO). Ook is een relatie gelegd met Informatiemodel Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (IMKICH).

 • IMWA Water

  Het Informatiemodel Water (IMWA) maakt de uitwisseling van geografische objecten en informatie in de sector Water mogelijk. Het model is opgezet als sectormodel onder het Basismodel Geo-informatie (NEN3610).

 • IMSW (Stedelijk Water)

  Het Informatiemodel Stedelijk Water bevat de deelverzameling Geo-gegevens van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), conform NEN 3610

 • IMRO Ruimtelijke Ordening

  Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden alle planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur (Wro instrumenten) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld. Om dit mogelijk te maken zijn de RO Standaarden 2008/2012 ontwikkeld.

 • IMOOV Openbare orde en veiligheid

  Voor een soepele uitwisseling van geo-informatie tussen brandweer, politie en hulpdiensten tijdens een incident heeft Geonovum samen met de sector het informatiemodel voor geo-objecten binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV) ontwikkeld.

 • IMNAB Natuurbeheer

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het Informatiemodel Natuurbeheerplannen (IMNAB) gepubliceerd voor een goede landelijk uniforme uitwisseling van natuurgegevens.

 • IMLG Landelijkgebied

  Objecten in het landelijk gebied worden op een eenduidige manier geïdentificeerd, beschreven, geclassificeerd en gerelateerd. Het model is ontwikkeld vanuit een tweetal belangrijke regelingen, de Bedrijfstoeslagregeling (BTR) en de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Voor de toekomst wordt het IMLG verder ontwikkeld als basis voor een nieuw geo-register voor het ...

 • Gekwalificeerde elektronische handtekening

  Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een gekwalificeerd certificaat is gebruikt. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is juridisch gelijk aan een gewone handtekening.

 • Gegevenscatalogus Handelsregister

  In de catalogus Handelsregister, wordt de inhoud van de registratie beschreven zoals deze zal gelden bij de wettelijk geregelde invoering in 2010.

 • IMKAD Kadastrale percelen

  Het informatiemodel van de basisregistratie Kadaster. Het modelleert de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken.

 • Gegevenscatalogus BGT

  De gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht en beschrijft de topografische objecten die bronhouders in ieder geval moeten leveren om tot een landsdekkend bestand te komen.

 • IMGeo (BGT)

  IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie.

 • IMBRO Bodem en Ondergrond

  IMBRO zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. IMBRO is gebaseerd op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610).

 • IMBOR

  Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT en IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte

 • IM Metingen

  IM Metingen is op initiatief van SIKB, IHW, TNO en Alterra ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van ‘metingen en waarnemingen’. IM Metingen is gebaseerd op de OGC-standaard voor observations & measurements. IM Metingen is volledig opgenomen in SIKB0101 versie 11.

 • IM Bodembeheer en Archeologie

  De sectoren bodembeheer en archeologie maken gebruik van het uitwisselformaat SIKB0101. Dit uitwisselformaat ondergaat een transitie naar de NEN 3610. Hiervoor wordt het informatiemodel IM0101 ontwikkeld.

 • iJw voor gemeenten

  Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iJw berichten en een StUF envelop. Het berichtenverkeer voor iJW berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. Voor het transport tussen het GGK van en naar gemeenten wordt ...

 • IFC

  IFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen.

 • i-Spiegel exportspecificatie

  Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool.

 • GWSW.RibX

  Bij het informatiemodel GWSW is het uitwisselformaat GWSW.RibX vastgesteld specifiek voor opdrachtverlening en rapportage bij de inspectie en reiniging van riolen, kolken en putten.

 • GWSW.OroX

  Het OroX is het generieke uitwisselformaat ten behoeve van de uitwisseling volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het OroX is een specificatie binnen de universele semantische taal RDF/RDFS/OWL-2 (Turtle).

 • GWSW

  Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor gegevensbeheer en -uitwisseling bij de gemeentelijk watertaken

 • GEMMA e-formulieren specificatie

  GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF)

 • EN16931 / NL-CIUS (e-Factureren)

  Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance ...

 • Documentcreatieservices

  Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces.

 • DKIM

  DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM) koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening Toelichting: Het stelt de ontvanger in staat om te bepalen welke domeinnaam (en daarmee welke achterliggende organisatie) verantwoordelijk is voor het zenden van de e-mail. Daardoor kunnen spam- en phishing-mails beter worden gefilterd ...

 • Digitoegankelijk

  De standaard voorziet in het toegankelijk maken van overheidswebsites. Toelichting: Digitoegankelijk is de nieuwe naam voor de webrichtlijnen en is gebaseerd op de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. De EN 301 549 bevat de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0, die ervoor zorgt dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk ...

 • Digimelding

  Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties.

 • Digilevering koppelvlak

  Deze standaard bevat: a. Digikoppeling, en b. specificaties van de standaard waarmee welke basisgegevens geleverd worden (als eerste voor NHR). Zie verder de beschrijvingen bij deze standaarden.

 • Digikoppeling WUS

  Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden.

 • Digikoppeling Grote Berichten

  Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden.

 • Digikoppeling ebMS

  Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden.

 • Digikoppeling adapter intern

  Het standaard koppelvlak ‘Digikoppeling adapter intern’ definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter

 • DigiD SAML koppelvlak

  Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden. Toelichting: Het SAML koppelvlak is de toekomstvaste standaard. Logius adviseert deze standaard te gebruiken in plaats van het ...

 • DigiD CGI koppelvlak

  Specificatie van het DigiD CGI koppelvlak. Webdiensten kunnen met DigiD communiceren met behulp van de in dit document beschreven mechanismen en bijbehorende API. Toelichting: Logius adviseert om in plaats van deze standaard gebruik te maken van het SAML koppelvlak. Het SAML koppelvlak is de toekomstvaste standaard.

 • CMIS

  Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS).

 • BRV Interactieve/online gegevensdiensten

  BRV Interactieve/online gegevensdiensten – Deze interactieve verstrekking kan plaatsvinden op basis van berichtenverkeer van en naar door de klant ontwikkelde applicaties. Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV.

 • BRV Abonnementen

  BRV abonnementen – Met klanten die een abonnement (batch-levering) van de RDW afnemen, zijn afspraken gemaakt welke gegevens zij frequent in de vorm van een digitaal bestand willen ontvangen. Hierbij worden voornamelijk alleen de wijzigingen ten opzichte van een vorige situatie doorgegeven (het zgn. mutatieabonnement). Het versienummer 2.0 hangt samen ...

 • BRT Levering

  Onder de verzamelnaam BRT Levering worden door het Kadaster diverse kaartproducten geleverd uit de Basisregistratie (kleinschalige) Topografie.

 • BRK Levering

  BRK Levering is de vervanging van de huidige Massale Output (MO).

 • BMKL (Berichten Model Kabels en Leidingen)

  Koppelvlakspecificatie Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC service), onderdeel van Kadaster.

 • Betalen en invorderen services

  Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. Toelichting: Betalen- en invorderen services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van applicaties waar vorderingen uit ontstaan en applicaties die deze moeten invorderen. Door gebruik ...

 • BAG-WOZ testset

  De testset BAG-WOZ wordt toegepast voor de binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens met de WOZ. De testset is gebaseerd op de standaard StUF BG berichtcatalogus BAG.

 • BAG-GBA koppelvlak

  Het standaard koppelvlak BAG-GBA wordt toegepast voor de binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens in de GBA. Deze maakt gebruik van StUF 2.04.

 • BAG LV koppelvlak

  BAG LV koppelvlak is de op STUF LVBAG gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

 • BAG Grondslagen Catalogus

  Deze catalogus beschrijft per object (‘objecttype’) de gegevens (‘attribuutsoorten’) die krachtens de artikelen 19 tot en met 25 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in de adressenregistratie en gebouwenregistratie moeten worden opgenomen en definieert deze gegevens.

 • BAG Extract

  Kopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database.

 • BAG Compact

  BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG: bevat de adressen van heel Nederland; op basis van een vaste peildatum; beschikbaar als eenmalige levering of abonnement.

 • BAG Bevragen

  BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten: * directe toegang tot alle gegevens uit de LV BAG; * gegevens op basis van levenscyclus of peildatum.

 • ArchiMate Model Exchange File Format

  Met het AMEFF bestanduitwisselformaat kunnen architectuurtools ArchiMate architectuurmodellen met elkaar uitwisselen. Toelichting: Architectuurtools kunnen een architectuurmodel exporteren naar het AMEFF uitwisselformaat. Dit exportbestand kan vervolgens worden geïmporteerd in een andere tool. De architectuurtool Archi (open source) is een voorbeeld van een architectuur met ondersteuning voor het AMEFF bestandsformaat. (http://archimatetool.com/)

 • AIG service

  AIG service – Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hier mee terugmelden op de BRI.

 • AIG levering

  AIG levering – Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hiermee het verzamelinkomen of belastbare jaarloon opvragen van personen (gebruiker: CAK)

 • Afsprakenstelsel eHerkenning – Koppelvlak DV-HM

  Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document ‘Samenvatting Afsprakenstel eHerkenning’, dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl.

Staat je vraag er niet tussen,
mail ons dan

Try score first 30 days free

Grab your free trial and explore the oportunities